Een probleem met uw hardware? Neem contact met ons op via +32 10 39 49 60

Algemeen verkoopsvoorwaarden

Januari 2019

De klant wordt geacht onze algemene verkoopvoorwaarden aanvaard te hebben. In geval van tegenstrijdige verkoopsvoorwaarden blijven onze voorwaarden toepasselijk, behalve indien schriftelijk een tegengesteld akkoord werd vastgesteld.

1.            Offerte & Bestellingen.
Onze offertes zijn geldig voor een maand. De bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging ondertekend door een lid van onze firma die hiertoe gevolmachtigd is. De klant heeft 48U om de bestelling bevestiging te betwisten. Bij het sluiten van een transactie verbindt de klant er zich toe de leveringen van de bestelde koopwaren in ontvangst te nemen. Ingeval van een bestelling bij afroep verbindt de klant zich er toe de levering van de koopwaren binnen de vastgestelde termijn op te nemen. Indien de koopwaren niet worden opgeroepen na aanmaning van onzentwege, behouden wij ons het recht voor koopwaren ambtshalve op te sturen en de volledige betaling van bestelling op te eisen. Indien de bestelling wordt opgezegd zal de verkoper vrij zijn hetzij de aanvaarding van de levering en de volledige betaling van de koopwaren te vervolgen, hetzij een vergoeding bepaald op 25% van de bestelling te eisen.

2.            Leveringstermijn.
De leveringstermijnen zijn niet bindend. De niet-eerbiediging van de vermelde leveringstermijnen kan in geen geval voor de klant een motief zijn om een schadevergoeding te eisen.

3.            Prijs.
Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten, catalogi en aanbiedingen zijn excl. B.T.W.  Onze prijzen zijn onderworpen aan de marktwisselingen en aan de evolutie van de koers van de deviezen. Zij zijn pas definitief op de dag van de bevestiging van de bestelling van de klant.

4.            Expeditie / Transport.
Een minimum van 20€ als handling fee zal aangerekend worden voor alle bestellingen onder de 500€. De dringende zendingen zijn altijd ten laste van de koper. Evenals de verkopen van verbruikbare goederen.

5.            Aanvaarding.
De ondertekening door de klant van het proces-verbaal van levering en ontvangst, houdt aanvaarding in van de koopwaren. In alle gevallen dienen alle klachten, om geldig te zijn, ons binnen 48U na levering te bereiken.

6.            Facturatie.
Wij behouden ons het recht voor geleverde koopwaren te factureren, zelfs indien de levering onvolledig was.

7.            Regeling van de facturen.
Onze facturen zijn betaalbaar bij de levering en ten huize van de verkoper in de munt van de facturatie. De eerste bestellingen gebeuren altijd tegen onmiddellijke betaling. De kredietvoorwaarden kunnen toegekend worden  mits aanvaarding van een gunstig kredietdossier en binnen de grenzen van de aldus geopende kredietlijn. De voorwaarden zullen op elk ogenblik kunnen herzien worden in functie van de ervaring met de betalingen en de elementen van het kredietdossier.

8.            Niet betaling op de vervaldag.
Het gebrek van betaling van een factuur op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden en zou aanleiding kunnen geven, indien wij dit vragen, tot de ontbinding van de lopende contracten wegens fout van de klant. Ingeval van ingebrekestelling van onzentwege zal een forfaitaire vergoeding aangerekend worden van 10% van de facturen bedragen tot een bedrag van 7.500€, en 5% bovenop, met een minimum van €125. Bovendien zullen de verwijlinteresten berekend worden tegen een voet van 8% per jaar, en zullen zelfs per maandfracties worden aangerekend vanaf de facturatie datum.

9.            Wissel, cheques, lastgeving en ontvangstbewijzen.
Brengen geen schuldvernieuwing mee, noch afwijkingen van de algemene verkoopsvoorwaarden.

10.         Bevoegdheidsclausule.
In geval van geschil behoudt Eutronix zich het recht om het juridische arrondissement aan te duiden.